Stopa Funduszu Gwarantowanego w II kwartale 2012

Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w II kwartale 2012 r. na poziomie 2% w stosunku rocznym.