Wznowienie Transakcji w UFK – Idea Premium (PLN)

Komunikat dotyczący wznowienia Transakcji w UFK – Idea Premium (PLN)

Informujemy, że w dniu 11.09.2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody funduszowi inwestycyjnemu Idea Premium SFIO, do którego lokowanych jest 100% aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – Idea Premium (PLN), na odkupywanie jednostek uczestnictwa w ratach, w okresie od dnia 17.09.2012 r. do dnia 16.03.2013 r., przy zastosowaniu zasady proporcjonalnej redukcji. Po tym terminie wszystkie zlecenia będą realizowane w normalnym trybie.

Począwszy od dnia 16.09.2012 r., Aegon TU na Życie S.A. realizuje Transakcje obejmujące jednostki uczestnictwa UFK – Idea Premium (PLN). Zlecenia są realizowane w oparciu o zasady odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Idea Premium SFIO oraz harmonogram ustalony przez Zarząd Idea TFI S.A., zakładający realizację odkupień jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Idea Premium SFIO w dwóch ratach:

– 20% jednostek uczestnictwa objętych zleceniem jest odkupywana na bieżąco, według aktualnej wartości jednostki uczestnictwa;

– 80% jednostek uczestnictwa objętych zleceniem zostanie odkupionych w dniu 15.03.2013 r., według wartości jednostki uczestnictwa Funduszu z dnia 15.03.2013 r.

Harmonogram realizacji zleceń odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Idea Premium SFIO może zostać zmieniony przez Zarząd Idea TFI S.A. w razie wystąpienia istotnej zmiany w zakresie płynności aktywów Idea Premium SFIO, o ile zmiany takiej będzie wymagał interes uczestników. Zmiany ww. harmonogramu mogą mieć wpływ na realizację przez Aegon TU na Życie S.A. zleceń obejmujących umorzenie jednostek uczestnictwa UFK – Idea Premium (PLN).

W punktach poniżej znajdą Państwo zasady realizowania Transakcji oraz wypłat środków związanych z wygaśnięciem umów ubezpieczenia w umowach, w ramach których środki Klientów Aegon TU na Życie S.A. są inwestowane w jednostki uczestnictwa UFK – Idea Premium (PLN):

– zlecenia Całkowitych Wypłat są realizowane w częściach odpowiadających wysokości rat ustalonych przez Zarząd Idea TFI S.A. Umowy ubezpieczenia, których dotyczy Całkowita Wypłata, wygasają w dacie wykonania zlecenia. Począwszy od dnia wykonania zlecenia, od środków, które pozostaną w UFK – Idea Premium (PLN), Aegon TU na Życie S.A. nie pobiera żadnych opłat. Opisany powyżej sposób postępowania ma zastosowanie również do wypłat środków związanych z wygaśnięciem umów ubezpieczenia – z wyłączeniem jednak wypłat Świadczeń Ubezpieczeniowych, które są realizowane w całości;

– w dniu 17.09.2012 r. zostaną automatycznie przyjęte do realizacji oczekujące zlecenia związane z umarzeniem jednostek uczestnictwa UFK – Idea Premium (PLN), które zostały złożone do 15.09.2012 r.;

– zlecenia Transferów obejmujące umorzenie jednostek uczestnictwa UFK – Idea Premium (PLN), zlecenia Częściowych Wypłat oraz wypłaty Rat Renty w produkcie PIN Aegon Rentier Aegon TU na Życie S.A. realizuje w częściach odpowiadających wysokości rat ustalonych przez Zarząd Idea TFI S.A.

Uprzejmie informujemy, że przedstawione wyżej zasady zostały oparte o komunikat Zarządu Idea TFI S.A. z 12.09.2012 r. Jednocześnie pragniemy wskazać, że ustalone zasady mogą podlegać zmianom odpowiednio do kolejnych decyzji podejmowanych przez Zarząd Idea TFI S.A. w związku ze sposobem realizacji odkupień jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Idea Premium SFIO.

Zapewniamy, że na bieżąco monitorujemy decyzje Zarządu Idea TFI S.A. dotyczące funduszu inwestycyjnego Idea Premium SFIO i będziemy przekazywać Państwu aktualne wiadomości w tym zakresie.