Zawieszenie wpłat do UFK – JPMorgan Series II (EUR)

Aegon TU na Życie S.A. zawiesił wpłaty do UFK – JPMorgan Series II (EUR).

Z przyczyn niezależnych od Aegon TU na Życie S.A. fundusz inwestycyjny, do którego lokowane są środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – JPMorgan Series II (EUR), wprowadził ograniczenie możliwości nabywania jednostek uczestnictwa.

W związku z powyższym, decyzją Zarządu Towarzystwa z 9 lipca 2012 r., od 10 lipca 2012 r. nie będą przyjmowane wpłaty do ww. ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Oznacza to, że do UFK – JPMorgan Series II (EUR) nie można alokować składki oraz dokonywać transferu środków.

Z uwagi na fakt, iż UFK – JPMorgan Series II (EUR) był również Funduszem/UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego dla środków zgromadzonych w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nominowanych w EUR, Zarząd Aegon TU na Życie S.A. wyznaczył w jego miejsce nowy: UFK – UniEURIBOR (EUR).

Dla umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A. Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego jest:
– UFK – Templeton Global Bond (EUR) – dla Portfela Funduszy Zagranicznych Euro,
– UFK – BlackRock Euro Bond (EUR) – dla Planu Inwestycyjnego Optimum i Portfela Inwestycyjnego Premium.