Zmiana Funduszu o niskim pozimie ryzyka inwestycyjnego

Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. podjął decyzję o zmianie Funduszu o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Idea Premium na UniWIBID.

Dotyczy ona wszystkich produktów Aegon, dla których dotychczasowym Funduszem o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego dla środków zgromadzonych w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nominowanych w złotych był ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Idea Premium.

Zmiana wchodzi w życie z dniem 16 maja 2012 r.