Zmiana UFK/Funduszu o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego

Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. podjął decyzję o zmianie UFK/Funduszu o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – UniWIBID (PLN) na UFK – PKO Skarbowy (PLN).

Dotyczy ona wszystkich produktów Aegon, dla których dotychczasowym UFK/Funduszem o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego dla środków zgromadzonych w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nominowanych w złotych był UFK – UniWIBID (PLN).

Zmiana wchodzi w życie z dniem 19 września 2012 r. i nie dotyczy umów zawartych za pośrednictwem Polbanku EFG S.A.