Informacja dla Klientów, którzy zawarli umowy za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu AEGON Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., 13 listopada 2013 r. do oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) dostępnych we wszystkich produktach ze składką płatną w polskich złotych oferowanych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A. bądź obsługiwanych przez Bank, zostaną wprowadzone trzy nowe UFK:

 

  • UFK – PZU Zrównoważony (PLN), którego aktywa są w całości lokowane w jednostki uczestnictwa PZU Zrównoważony, Subfunduszu PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (PZU FIO Parasolowy)

Subfundusz ten, ze względu na swoją politykę inwestycyjną, łączy cechy funduszu akcji, papierów dłużnych oraz rynku pieniężnego. Okresowe wahania jednostki uczestnictwa mogą być wyższe niż w przypadku funduszy stabilnego wzrostu, jednakże ze względu na wyższy udział akcji w portfelu Subfunduszu może on przynieść inwestorom większy zysk. W skład portfela wchodzą akcje – od minimalnie 30% do maksymalnie 70% oraz dłużne papiery wartościowe. Średni udział akcji i instrumentów dłużnych w portfelu powinien się równoważyć w proporcji 50-50%.

 

  • UFK – PZU Papierów Dłużnych Polonez (PLN), którego aktywa są w całości lokowane w jednostki uczestnictwa PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, Subfunduszu PZU FIO Parasolowy

Podstawowym celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartości jego aktywów. Aktywa Subfunduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski oraz w inne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami są renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Subfundusz inwestuje w walucie polskiej, co oznacza, że udział lokat wyrażonych w złotych powinien wynosić co najmniej 66% wartości jego aktywów.

 

  • UFK – PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN), którego aktywa są w całości lokowane w jednostki uczestnictwa PZU Energia Medycyna Ekologia, Subfunduszu PZU FIO Parasolowy

Subfundusz koncentruje się na inwestycjach w spółki prowadzące działalność związaną z energetyką, szeroko rozumianą ochroną zdrowia i ochroną środowiska naturalnego. Subfundusz jest propozycją dla osób, które chciałyby partycypować  w oczekiwanym dynamicznym rozwoju tych sektorów.