Informacja o ograniczeniu nabywania jednostek uczestnictwa UFK – BlackRock Continental European Flexible (EUR).

Dotyczy tylko umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A. i umów grupowego ubezpieczenia zawartych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. .

Dotyczy tylko umów ubezpieczenia, w ramach których jest dostępny UFK – BlackRock Continental European Flexible (EUR),  czyli umów zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz umów grupowego ubezpieczenia zawartych przez Bank Ochrony Środowiska S.A..

Informujemy, iż w związku z tym, że aktywa funduszu inwestycyjnego BlackRock Continental European Flexible Fund przekroczyły 1 950 000 000,00 Euro, Zarząd BlackRock Global Funds podjął decyzję o zawieszeniu od dnia 7 listopada 2013 r. zbywania tytułów uczestnictwa tego funduszu.

Powyższe oznacza, że AEGON TU na Życie S.A., od dnia 19 listopada 2013 r., ogranicza nabywanie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – BlackRock Continental European Flexible (EUR), którego aktywa są w całości lokowane w tytuły uczestnictwa funduszu BlackRock Continental European Flexible Fund. Do momentu wznowienia zbywania jednostek uczestnictwa tego funduszu nie będzie możliwości składania zleceń alokacji składki i transferów do tego UFK .

Bieżąca alokacja składki obejmująca UFK – BlackRock Continental European Flexible (EUR) została zmieniona. Składka albo jej cześć została alokowana, odpowiednio, do Funduszu o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo UFK – AEGON Gwarantowany (PLN) – zgodnie z treścią umowy ubezpieczenia. Ubezpieczający w każdym czasie może zmienić powyższą alokację składki, co nie zmniejszy  limitu bezpłatnych zleceń Transferów i Alokacji Składki.

Nabywanie jednostek uczestnictwa UFK – BlackRock Continental European Flexible (EUR) będzie ponownie możliwe po wznowieniu zbywania tytułów uczestnictwa przez Zarząd BlackRock Global Funds.