Odwołanie czasowego ograniczenia umorzeń Jednostek Uczestnictwa UFK – Idea Premium (PLN)

Odwołanie czasowego ograniczenia umorzeń Jednostek Uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – Idea Premium (PLN)

W nawiązaniu do komunikatu z 2 października 2013 r. o czasowym zawieszeniu nabywania oraz zbywania jednostek uczestnictwa funduszu Idea Premium SFIO, informujemy, że Komisja Nadzoru Finansowego uchyliła swoją decyzję z 1 października 2013 r. w przedmiocie nakazania Idea Premium SFIO zawieszenia zbywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa w okresie od 2 października 2013 r. do 15 października 2013 r.

W związku z powyższym, od dnia 16 października 2013 r. AEGON TU na Życie S.A. wznawia Transakcje związane z umarzaniem Jednostek Uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – Idea Premium (PLN), którego aktywa są lokowane w ww. fundusz inwestycyjny.