Stopa Funduszu Gwarantowanego w IV kwartale 2013

Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK – AEGON Gwarantowany (PLN) w IV kwartale 2013 r. na poziomie 1,25% w stosunku rocznym.