Wycofanie UFK JP Morgan Series II (EUR)

Z dniem 17 stycznia 2014 r., z przyczyn niezależnych od AEGON Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., z oferty Towarzystwa zostanie wycofany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy UFK – JP Morgan Series II (EUR) JPM253EUR (zwany dalej UFK), którego aktywa w 100% są inwestowane w tytuły uczestnictwa funduszu inwestycyjnego JP Morgan Series II EUR .

Likwidacja wskazanego UFK jest wynikiem decyzji JP Morgan Asset Management o przejęciu ww. funduszu inwestycyjnego przez inny fundusz inwestycyjny.

Z uwagi na powyższe, od dnia dzisiejszego nie mogą Państwo składać zleceń obejmujących nabycie  jednostek uczestnictwa UFK – JPMorgan Series II (EUR), tj. zleceń Transferu oraz zmiany Alokacji składki do tego UFK .

Jeżeli posiadają Państwo jednostki uczestnictwa UFK –JP Morgan Series II (EUR), prosimy o złożenie zlecenia Transferu do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego do dnia 9 stycznia 2014 r. Jeśli nie dokonają Państwo Transferu w podanym terminie, środki zgromadzone w wycofywanym UFK zostaną automatycznie przeniesione przez Towarzystwo do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo do UFK – AEGON Gwarantowany (PLN), odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów mających zastosowanie do zawartej przez Państwa umowy.
Aktywa przeniesione, odpowiednio, do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo UFK – AEGON Gwarantowany (PLN), mogą Państwo w dowolnym momencie przetransferować do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ofercie Towarzystwa.

Jeżeli w aktualnie obowiązującej Alokacji Składki uwzględniony jest UFK –JP Morgan Series II (EUR),  prosimy o dokonanie zmiany Alokacji Składki do 9 stycznia 2014 r. Po tym terminie Towarzystwo dokona automatycznej zmiany Alokacji Składki do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo do UFK – AEGON Gwarantowany (PLN), odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów  mających zastosowanie do zawartej przez Państwa umowy.

Zlecenie Transferu oraz zmiany Alokacji Składki można złożyć osobiście lub za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek” dostępnej na stronie www.aegon.pl . Transfer oraz zmiana Alokacji Składki związane z wycofaniem UFK – JPMorgan Series II (EUR) zostaną wykonane bezpłatnie i nie zostaną zaliczone do limitu bezpłatnych zleceń, określonego w załączniku do ogólnych warunków ubezpieczeń.

Jednocześnie informujemy, że 9 grudnia 2013 r. w ofercie Towarzystwa pojawił się nowy UFK – Fidelity Euro Cash (EUR) FID338EUR, którego strategia inwestycyjna jest zbliżona do strategii likwidowanego UFK.