Wycofanie UFK UniBezpieczna Alokacja (PLN) z oferty dla Klientów Banku Handlowego S.A.

Ważne: Informacja dotyczy wyłącznie umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. o rozpoczęciu procesu połączenia dwóch subfunduszy, tj:

• Subfunduszu UniLokata – subfundusz przejmujący
oraz
• Subfunduszu UniBezpieczna Alokacja – subfundusz przejmowany

ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy UFK – UniBezpieczna Alokacja (PLN) (dalej UFK) zostanie wycofany z naszej oferty 15 listopada 2013 r. Jednocześnie informujemy, że nieaktualna stała się informacja przekazana wcześniejszej, zgodnie z którą wycofanie z oferty wskazanego UFK miało nastąpić 5 grudnia 2013 r.

Z uwagi na powyższe, zlecenia Transferu oraz zmiany Alokacji Składki obejmujące UFK będą przyjmowane do 5 listopada 2013 r.

Jeżeli posiadają Państwo środki w wycofywanym UFK, prosimy o złożenie zlecenia Transferu do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego do 5 listopada 2013 r. Jeśli nie dokonają Państwo Transferu w podanym terminie, środki zgromadzone w wycofywanym UFK zostaną automatycznie przeniesione przez AEGON TU na Życie S.A. do Funduszu o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo do UFK – AEGON Gwarantowany (PLN), odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów Funduszy mających zastosowanie do zawartej przez Państwa umowy ubezpieczenia.

Jeżeli wycofywany UFK jest uwzględniony w aktualnie obowiązującej Alokacji Składki, prosimy o dokonanie zmiany Alokacji Składki do 5 listopada 2013 r. Po tym terminie Towarzystwo dokona automatycznej zmiany Alokacji Składki do Funduszu o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo do UFK – AEGON Gwarantowany (PLN), odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów Funduszy mających zastosowanie do zawartej przez Państwa umowy ubezpieczenia.

Zlecenie Transferu oraz zmiany Alokacji Składki można złożyć osobiście w oddziale Banku Handlowego lub za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek” dostępnej na stronie www.aegon.pl. Transfer oraz zmiana Alokacji Składki zostaną wykonane bezpłatnie i nie zostaną zaliczone do limitu bezpłatnych zleceń, określonego w załączniku do ogólnych warunków ubezpieczeń.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z oddziałem Citi Handlowy
lub CitiPhone pod numerem 801 32 24 84 lub 22 692 24 84.