Czasowe zawieszenie transakcji UFK – Idea Obligacji (PLN) do 5 grudnia 2014 roku.

W związku z uchwałą Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. dotyczącą zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Inventum Obligacji Subfundusz Inventum Parasol FIO w okresie od 13 października 2014 r. do 5 grudnia 2014 r., Aegon TU na Życie S.A., na jednakowy okres odpowiednio, zawiesi albo anuluje zlecone transakcje związane z nabywaniem oraz umarzaniem Jednostek Uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – Idea Obligacji (PLN), którego aktywa są lokowane w ww. fundusz inwestycyjny.


Zarząd ING Bank Śląski S.A. działa jako organ Depozytariusza, który reprezentuje Inventum Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w wykonaniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia
9 września 2014 r. o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Inventum TFI S.A.