Czasowe zawieszenie transakcji UFK: Idea Premium i Idea Stabilnego Wzrostu do 7 stycznia 2015 r.

W związku z uchwałą Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. dotyczącą zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Inventum Premium SFIO oraz Inventum Stabilnego Wzrostu Subfundusz Inventum Parasol FIO w okresie od 13 października 2014 r. do 7 stycznia 2015 r., Aegon TU na Życie S.A., na jednakowy okres, odpowiednio, zawiesi albo anuluje zlecone transakcje związane z nabywaniem oraz umarzaniem Jednostek Uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – Idea Premium (PLN)
oraz UFK – Idea Stabilnego Wzrostu (PLN), których aktywa są lokowane w ww. fundusze inwestycyjne.


Zarząd ING Bank Śląski S.A. działa jako organ Depozytariusza, który reprezentuje Inventum Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w wykonaniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia
9 września 2014 r. o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Inventum TFI S.A.