Informacja o czasowym zawieszeniu Transakcji UFK – Idea Premium (PLN)

W związku z komunikatem Zarządu Idea TFI S.A. o zawieszeniu zbywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu Idea Premium SFIO w okresie od 02.10.2013 r.
do 15.10.2013 r., Aegon TU na Życie S.A., zgodnie z treścią zawartych umów ubezpieczenia, odpowiednio, zawiesi albo anuluje zlecone Transakcje związane z nabywaniem oraz umarzaniem Jednostek Uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – Idea Premium (PLN), którego aktywa są lokowane w ww. fundusz inwestycyjny.

Komunikat Idea TFI S.A.