Przedłużenie zawieszenia transakcji na Inventum Obligacji Subfundusz Inventum Parasol FIO.

W związku z komunikatem Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 05.12.2014 r. dotyczącym przedłużenia zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Inventum Obligacji Subfundusz Inventum Parasol FIO w okresie od 13 października 2014 r. do 7 stycznia 2015 r., Aegon TU na Życie S.A., na identyczny okres odpowiednio, zawiesi albo anuluje zlecone transakcje związane z nabywaniem oraz umarzaniem Jednostek Uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – Idea Obligacji (PLN), którego aktywa są lokowane w ww. fundusz inwestycyjny.