Wycofanie UFK – JP Morgan Series II (USD) i dodanie UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD)

Z dniem 6 czerwca 2014 r., z przyczyn niezależnych od Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., z oferty Towarzystwa zostanie wycofany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy UFK – JPMorgan Series II (USD) – JPM254USD, którego aktywa w 100% są inwestowane w tytuły uczestnictwa funduszu inwestycyjnego JPMorgan Series II USD.

Jednocześnie informujemy, że 26 maja 2014 r. w ofercie Towarzystwa pojawi się nowy UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD) – FID405USD, którego strategia inwestycyjna jest zbliżona do strategii wycofywanego UFK.

Wycofanie wskazanego UFK jest wynikiem decyzji JP Morgan Asset Management o przejęciu ww. funduszu inwestycyjnego przez inny fundusz inwestycyjny.

Z uwagi na powyższe, od dnia 19 maja 2014 r. nie mogą Państwo składać zleceń obejmujących nabycie jednostek uczestnictwa UFK – JPMorgan Series II (USD), tj. zleceń Transferu oraz zmiany Alokacji Składki do tego UFK.

Jeżeli posiadają Państwo jednostki uczestnictwa UFK –JPMorgan Series II (USD), prosimy o złożenie zlecenia Transferu do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego do dnia 29 maja 2014 r. Jeśli nie dokonają Państwo Transferu w podanym terminie, środki zgromadzone w wycofywanym UFK zostaną automatycznie przeniesione przez Towarzystwo do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo do UFK – AEGON Gwarantowany (PLN), odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów mających zastosowanie do zawartej przez Państwa umowy.
Aktywa przeniesione, odpowiednio, do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo UFK – AEGON Gwarantowany (PLN), mogą Państwo w dowolnym momencie przetransferować do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ofercie Towarzystwa.

Jeżeli w aktualnie obowiązującej Alokacji Składki uwzględniony jest UFK –JPMorgan Series II (USD) prosimy o dokonanie zmiany Alokacji Składki do 29 maja 2014 r. Po tym terminie Towarzystwo dokona automatycznej zmiany Alokacji Składki do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo do UFK – AEGON Gwarantowany (PLN), odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów mających zastosowanie do zawartej przez Państwa umowy.

Zlecenie Transferu oraz zmiany Alokacji Składki można złożyć za pośrednictwem aplikacji internetowej Twój Rachunek dostępnej na stronie www.aegon.pl lub przesyłając na adres korespondencyjny Towarzystwa wypełniony formularz Zlecenie Alokacji Składki/Transferu środków. Formularz jest dostępny na stronie www.aegon.pl w zakładce Strefa Klienta/Inwestycje/Formularze. Transfer oraz zmiana Alokacji Składki związane z wycofaniem UFK – JPMorgan Series II (USD) zostaną wykonane bezpłatnie i nie zostaną zaliczone do limitu bezpłatnych zleceń, określonego w załączniku do ogólnych warunków ubezpieczenia.