Zawieszenie transakcji UFK – Idea Obligacji (PLN)

Informacja o czasowym zawieszeniu transakcji UFK – Idea Obligacji (PLN).

W związku z komunikatem Zarządu Inventum TFI S.A. o zawieszeniu zbywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Inventum Obligacji Subfundusz Inventum Parasol FIO w okresie od 9 września 2014 r. do 10 października 2014 r., Aegon TU na Życie S.A., zgodnie z treścią zawartych umów ubezpieczenia, odpowiednio, zawiesi albo anuluje zlecone Transakcje związane z nabywaniem oraz umarzaniem Jednostek Uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – Idea Obligacji (PLN), którego aktywa są lokowane w ww. fundusz inwestycyjny.