Zawieszenie transakcji UFK – Idea Premium (PLN) i UFK – Idea Stabilnego Wzrostu (PLN)

Informacja o czasowym zawieszeniu transakcji UFK: Idea Premium i Idea Stabilnego Wzrostu.

W związku z komunikatem Zarządu Inventum TFI S.A. o zawieszeniu zbywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Inventum Premium SFIO oraz Inventum Stabilnego Wzrostu Subfundusz Inventum Parasol FIO w okresie od 8 września 2014 r. do 10 października 2014 r., Aegon TU na Życie S.A., zgodnie z treścią zawartych umów ubezpieczenia, odpowiednio, zawiesi albo anuluje zlecone Transakcje związane z nabywaniem oraz umarzaniem Jednostek Uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – Idea Premium (PLN) oraz UFK – Idea Stabilnego Wzrostu (PLN), których aktywa są lokowane w ww. fundusze inwestycyjne