Zmiana dostępnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) w ofercie Aegon TUnŻ

Informujemy, że Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. podjął decyzję o zmianach w ofercie dostępnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w wyniku których:

  • z dniem 26 maja 2014 r. zostanie dodanych łącznie 128 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nominowane w PLN, USD i EUR,
  • z dniem 26 sierpnia 2014 r. zostanie wycofanych łącznie 55 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nominowanych w PLN, USD i EUR.

Kompletna lista dodawanych i wycofywanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępna jest w załączonym pliku.
Nowe listy UFK w ramach poszczególnych produktów będą dostępne na naszej stronie internetowej www.aegon.pl. Ponadto, każdy Klient może sprawdzić aktualną listę UFK dostępnych w ramach posiadanych umów ubezpieczenia po zalogowaniu na koncie w aplikacji Twój Rachunek.

W razie posiadania środków w wycofywanych UFK należy złożyć zlecenie Transferu do innego UFK do dnia 25 sierpnia 2014 r. Po tym dniu środki zgromadzone w wycofywanych UFK zostaną przeniesione do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo UFK – AEGON Gwarantowany (PLN), odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia stosowanych w zawartej umowie ubezpieczenia.

Jeżeli wycofywane UFK uwzględnione zostały również w Alokacji Składki, należy dokonać zmiany Alokacji do dnia 25 sierpnia 2014 r. Po tym dniu Towarzystwo dokona automatycznej zmiany Alokacji Składki do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo UFK – AEGON Gwarantowany (PLN), odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia stosowanych w zawartej umowie ubezpieczenia.

Zlecenie Transferu oraz zmiany Alokacji Składki można złożyć za pośrednictwem aplikacji internetowej Twój Rachunek dostępnej na stronie www.aegon.pl lub przesyłając na adres korespondencyjny Towarzystwa wypełniony formularz Zlecenie Alokacji Składki/Transferu środków. Formularz jest dostępny na stronie www.aegon.pl w zakładce Strefa Klienta/ Inwestycje/Formularze. Transfer oraz zmiana Alokacji Składki zostaną wykonane bezpłatnie i nie zostaną zaliczone do limitu bezpłatnych Transferów i zmian Alokacji Składki, określonego w załączniku do ogólnych warunków ubezpieczeń.

Zmiana oferty inwestycyjnej nie dotyczy umów ubezpieczenia zawartych i obsługiwanych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.