Przyjęcie Zasad Ładu Korporacyjnego przez Aegon PTE S.A.

Komunikat w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd oraz Rada Nadzorcza Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. (dalej: „Towarzystwo”) co do zasady przyjęły do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych opracowane przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r. (dalej: „ZŁK”).

ZŁK stanowią zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, w tym ich relacje z udziałowcami i klientami, organizację tych instytucji, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych instytucji nadzorowanych, a także ich organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Towarzystwo wskazuje, że większość ZŁK, w tym szczególnie o podstawowym znaczeniu, została przez organy Towarzystwa przyjęta i była stosowana zgodnie z poprzednim komunikatem Towarzystwa z 2014 r. o stosowaniu ZŁK. Towarzystwo informuje, że zakończyło proces weryfikacji możliwości pełnego stosowania ZŁK.

 

Pełna treść komunikatu