Otwarcie likwidacji funduszy Inventum (dawniej Idea)

ING Bank Śląski SA poinformował, że do dnia 7 stycznia 2015 r nie nastąpiło przejęcie zarządzania funduszami: Inventum Premium SFIO oraz Inventum Parasol FIO przez inne towarzystwo. W związku z tym, na podstawie art. 68 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, wyżej wymienione Fundusze ulegają rozwiązaniu. Zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych, po upływie trzech miesięcy od wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o cofnięciu Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Inventum zezwolenia na wykonywanie działalności, Bank – jako depozytariusz tych funduszy – przystępuje do otwarcia ich likwidacji.

Propozycja nieodpłatnego przejęcia zarządzania funduszami otwartymi Inventum została skierowana do 25 towarzystw, czyli do wszystkich TFI prowadzących działalność w Polsce, które posiadają odpowiednie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami otwartymi.

Od 7 października 2014 r., czyli od wydania przez KNF decyzji o cofnięciu TFI Inventum zezwolenia na prowadzenie działalności, na mocy ustawy o funduszach inwestycyjnych fundusze Inventum reprezentowane są przez swoich depozytariuszy. ING Bank Śląski, w wyniku decyzji KNF, został jedynym uprawnionym do reprezentowania funduszy Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO.

Rola depozytariusza działającego jako reprezentant funduszy jest ściśle określona przepisami ustawy. Nie podejmuje on decyzji inwestycyjnych w takim zakresie, w jakim robiło to towarzystwo. Po cofnięciu zezwolenia TFI Inventum, do głównych obowiązków depozytariusza należało zapewnienie ciągłości operacyjnej, podejmowanie działań na rzecz pozyskania płynności oraz poszukiwanie towarzystwa, które przejmie zarządzanie funduszami.

Depozytariusz skierował ofertę nieodpłatnego przejęcia zarządzania funduszami Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO do 25 towarzystw, czyli do wszystkich TFI prowadzących działalność w Polsce, które posiadają odpowiednie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami otwartymi. Żadne z towarzystw nie zdecydowało się jednak na przejęcie zarządzania funduszami Inventum.

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, może trwać maksymalnie trzy miesiące od wydania decyzji o cofnięciu towarzystwu zezwolenia na działalność, czyli do 7 stycznia 2015 r. Z uwagi na to, że zarządzanie funduszami otwartymi Inventum nie zostało przejęte przez inne towarzystwo, otwarta zostaje likwidacja tych funduszy.

Art. 68. ust. 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
Fundusz inwestycyjny ulega rozwiązaniu, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia lub od dnia wygaśnięcia zezwolenia inne towarzystwo nie przejmie zarządzania funduszem inwestycyjnym.

Zgodnie z ustawą, z dniem rozpoczęcia likwidacji fundusz nie może zbywać ani odkupywać jednostek uczestnictwa.

 

Likwidacja funduszu oznacza, że depozytariusz będzie dążyć do sprzedaży wszystkich aktywów posiadanych przez fundusz oraz ściągnięcia jego należności. Zgodnie z przepisami, uzyskane środki zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań funduszu (w tym zaległych wypłat z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa), a pozostała kwota zostanie podzielona między uczestników funduszu proporcjonalnie do posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa.

Okres przeprowadzenia tego procesu oraz kwoty, jakie zostaną uzyskane ze sprzedaży aktywów, są uzależnione od jakości tych aktywów oraz zainteresowania potencjalnych nabywców.

Należy zwrócić uwagę, że w portfelach funduszy Inventum – w wyniku polityki inwestycyjnej TFI Inventum – znajdują się w dużej mierze niepłynne aktywa, w tym m.in. papiery wartościowe spółek, które znajdują się w upadłości. Powoduje to przecenę wartości tych aktywów i brak możliwości ich szybkiego spieniężenia.

Likwidacja funduszy Inventum będzie prowadzona pod ich dotychczasową nazwą z dodatkiem „w likwidacji”. Funkcję likwidatora funduszy będzie pełnić depozytariusz, tj. ING Bank Śląski.
Informacja o otwarciu likwidacji zostanie trzykrotnie ogłoszona w ogólnopolskiej prasie. Ogłoszenia te zostaną opublikowane w odstępach 14-dniowych, przy czym pierwsze z nich ukaże się w terminie do 21 stycznia 2015 roku.. Będą one zawierać m.in. wezwanie wierzycieli, nie będących uczestnikami funduszy, do zgłaszania swoich roszczeń.

Zgodnie z rozporządzeniem, które reguluje tryb likwidacji funduszy inwestycyjnych, sporządzone zostaną sprawozdania finansowe funduszy na dzień otwarcia likwidacji, tj. 8 stycznia 2015 r. Sprawozdanie to zostanie zbadane przez niezależnego audytora. Audytor zweryfikuje m.in. wycenę aktywów funduszy. Po ich sporządzeniu sprawozdania wraz z opinią audytora zostaną przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.

KNF otrzyma również opracowany przez likwidatora zakładany harmonogram sprzedaży aktywów funduszy, a następnie będzie regularnie informowana (co miesiąc) o postępach likwidacji.

 

Najważniejsze informacje dotyczące funduszy Inventum będą publikowane w dedykowanym serwisie internetowym pod adresem www.klienci-inventum.pl.