Trzecie ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji Inventum Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji

18 lutego ING Bank Ślaski S.A. zamieścił na łamach Pulsu Biznesu następujący komunikat:

Niniejszym ING Bank Śląski S.A. będąc likwidatorem INVENTUM Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji (dalej „Fundusz”), działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (dalej „Rozporządzenie”), ogłasza rozpoczęcie likwidacji Funduszu.
1. Likwidowanym funduszem jest INVENTUM Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
2. Przesłanką rozwiązania Funduszu jest art. 246 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych, tj. nieprzejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym do 7.01.2015r., tj. w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia Inventum TFI S.A. na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi.
3. Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 8 stycznia 2015 r., a przewidywaną datą zakończenia likwidacji Funduszu jest 8 stycznia 2016 r.
4. Likwidatorem Funduszu jest ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34 (dalej „Likwidator”).
5. Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa
w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania ostatniego, trzeciego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji Funduszu, przy czym decydująca jest data wpływu zgłoszenia do Likwidatora. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń we wskazanym powyżej terminie, to wypłaty uczestnikom Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.
Wszelkie zgłoszenia wierzytelności jak również inną korespondencję lub zapytania Likwidator przyjmuje w formie pisemnej, na adres: ING Bank Śląski S.A., Departament Operacji Rynków Finansowych i Klientów Strategicznych, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.
6. Ustala się następujący tryb i termin określenia wysokości wypłat dla uczestników Funduszu oraz tryb i termin dokonywania wypłat dla uczestników Funduszu:
6.1 Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona przez Likwidatora po:
6.1.1 Zbyciu aktywów Funduszu;
6.1.2 Ściągnięciu wierzytelności Funduszu;
6.1.3 Zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne;
6.1.4 Złożeniu do depozytu sądowego kwot pieniężnych odpowiadających wielkości roszczeń zgłoszonych wobec Funduszu, których Fundusz nie uznaje co do zasady lub wysokości, o ile dokonane zostaną czynności, o których mowa w pkt. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. powyżej.
6.2 Wypłaty środków pieniężnych będą dokonywane uczestnikom Funduszu w drodze umorzenia jednostek uczestnictwa.
6.3 Wypłaty środków pieniężnych nastąpią nie później niż w terminie do dnia 8 stycznia 2016 r., o ile spełnione zostaną warunki, o których mowa w pkt. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4. Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.
7. Likwidator dokonuje ogłoszenia w związku z wymogiem §5 ust. 2 Rozporządzenia. Dzisiejsze ogłoszenie jest trzecim zarazem ostatnim ogłoszeniem przewidzianym powyższym przepisem.