Wycofanie UFK Allianz Akcji Plus (PLN) z oferty dla Klientów Banku Handlowego S.A.

Informacja dotyczy wyłącznie umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A. jako agenta ubezpieczeniowego Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10 czerwca 2015 r. z naszej oferty zostanie wycofany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy UFK Allianz Akcji Plus (PLN). Decyzja o wycofaniu Funduszu wynika z przyczyn niezależnych od Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. i jest spowodowana decyzją Allianz TFI.

Z uwagi na powyższe, od dnia 18 maja 2015 r. nie mogą Państwo składać zleceń obejmujących nabycie jednostek uczestnictwa UFK Allianz Akcji Plus (PLN) tj. zleceń Transferu oraz zmiany Alokacji Składki.

Jeżeli posiadają Państwo jednostki uczestnictwa UFK Allianz Akcji Plus (PLN) prosimy o złożenie zlecenia Transferu do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego do dnia 31 maja 2015 r.

Jeśli nie dokonają Państwo Transferu w podanym terminie, środki zgromadzone w wycofywanym UFK zostaną automatycznie przeniesione przez Towarzystwo do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN), odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów mających zastosowanie do zawartej przez Państwa umowy. Aktywa przeniesione, odpowiednio, do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo UFK – Aegon Gwarantowany (PLN), mogą Państwo w dowolnym momencie przetransferować do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach Państwa polisy.

Jeżeli w aktualnie obowiązującej Alokacji Składki uwzględniony jest UFK Allianz Akcji Plus (PLN) prosimy o dokonanie zmiany Alokacji Składki do 31 maja 2015 r. Po tym terminie Towarzystwo dokona automatycznej zmiany Alokacji Składki do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN), odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów mających zastosowanie do zawartej przez Państwa umowy.

Zlecenie Transferu oraz zmiany Alokacji Składki można złożyć osobiście w oddziale Citi Handlowy lub za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek” dostępnej na stronie www.aegon.pl (external link) . Transfer oraz zmiana Alokacji Składki związane z wycofaniem UFK –Allianz Akcji Plus (PLN) zostaną wykonane bezpłatnie i nie zostaną zaliczone do limitu bezpłatnych zleceń, określonego w załączniku do ogólnych warunków ubezpieczeń.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z oddziałem Citi Handlowy lub CitiPhone pod numerem 801 32 24 84 lub 22 692 24 84.