Wycofanie UFK – Investor Zmian Klimatycznych (PLN)

Z dniem 8 października 2015 r., z przyczyn niezależnych od Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., z oferty Towarzystwa zostanie wycofany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy UFK – Investor Zmian Klimatycznych (PLN), którego aktywa w 100% są inwestowane w tytuły uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Investor Zmian Klimatycznych (PLN) wydzielonego w ramach Investor Parasol SFIO.

Wycofanie wskazanego UFK jest wynikiem decyzji Zarządu Investors TFI S.A. o przejęciu ww. subfunduszu inwestycyjnego przez subfundusz Investor Agrobiznes.

Z uwagi na powyższe, od dnia 16 września 2015 r. nie mogą Państwo składać zleceń obejmujących nabycie jednostek uczestnictwa Investor Zmian Klimatycznych (PLN), tj. zleceń Transferu oraz zmiany Alokacji Składki do tego UFK.

Jeżeli posiadają Państwo jednostki uczestnictwa Investor Zmian Klimatycznych (PLN), prosimy o złożenie zlecenia Transferu do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego do dnia 7 października 2015 r. Jeśli nie dokonają Państwo Transferu w podanym terminie, środki zgromadzone w wycofywanym UFK zostaną automatycznie przeniesione przez Towarzystwo do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN), odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
i regulaminów mających zastosowanie do zawartej przez Państwa umowy. Aktywa przeniesione, odpowiednio, do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo UFK – Aegon Gwarantowany (PLN), mogą Państwo w dowolnym momencie przetransferować do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ofercie Towarzystwa.

Jeżeli w aktualnie obowiązującej Alokacji Składki uwzględniony jest Investor Zmian Klimatycznych (PLN), prosimy o dokonanie zmiany Alokacji Składki do 7 październik 2015 r. Po tym terminie Towarzystwo dokona automatycznej zmiany Alokacji Składki do UFK
o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN), odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów mających zastosowanie do zawartej przez Państwa umowy.

Zlecenie Transferu oraz zmiany Alokacji Składki można złożyć za pośrednictwem aplikacji internetowej Twój Rachunek dostępnej na stronie www.aegon.pl lub w oddziale Banku Handlowego. Transfer oraz zmiana Alokacji Składki związane z wycofaniem Investor Zmian Klimatycznych (PLN), zostaną wykonane bezpłatnie i nie zostaną zaliczone do limitu bezpłatnych zleceń, określonego w załączniku do ogólnych warunków ubezpieczenia.