Wycofanie z oferty UFK Credit Suisse Equity Global Prestige Equity Fund (EUR)

Uprzejmie informujemy, że z dniem 18 czerwca 2015 r. z naszej oferty zostanie wycofany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy UFK Credit Suisse Equity Global Prestige Equity Fund (EUR). Decyzja o wycofaniu Funduszu wynika z przyczyn niezależnych od Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.
Z uwagi na powyższe, od dnia 21 maja 2015 r. nie mogą Państwo składać zleceń obejmujących nabycie jednostek uczestnictwa UFK Credit Suisse Equity Global Prestige Equity Fund (EUR), tj. zleceń Transferu, Konwersji i zmiany Alokacji Składki.

Jeżeli posiadają Państwo jednostki uczestnictwa UFK Credit Suisse Equity Global Prestige Equity Fund (EUR) prosimy o złożenie zlecenia Transferu do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego do dnia 14 czerwca 2015 r.

Jeśli nie dokonają Państwo Transferu w podanym terminie, środki zgromadzone w wycofywanym UFK zostaną automatycznie przeniesione przez Towarzystwo do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów mających zastosowanie do zawartej przez Państwa umowy.

Aktywa przeniesione do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego mogą Państwo w dowolnym momencie przetransferować do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach Państwa polisy.

Jeżeli w aktualnie obowiązującej Alokacji Składki uwzględniony jest UFK Credit Suisse Equity Global Prestige Equity Fund (EUR) prosimy o dokonanie zmiany Alokacji Składki do 14 czerwca 2015 r. Po tym terminie Towarzystwo dokona automatycznej zmiany Alokacji Składki do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów mających zastosowanie do zawartej przez Państwa umowy.

Zlecenie Transferu oraz zmiany Alokacji Składki można złożyć za pośrednictwem aplikacji internetowej Twój Rachunek dostępnej na stronie www.aegon.pl lub przesyłając na adres korespondencyjny Towarzystwa wypełniony formularz Zlecenie Alokacji Składki/Transferu środków. Formularz jest dostępny na stronie www.aegon.pl w zakładce Strefa Klienta/Inwestycje/Formularze.