Komunikat w sprawie likwidacji funduszu Franklin Euro Liquid Reserve Fund (EUR)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., z dniem 24 czerwca 2016 r. został wycofany z oferty Towarzystwa ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy UFK – Franklin Euro Liquid Reserve Fund (EUR), którego aktywa są w 100% inwestowane w tytuły uczestnictwa funduszu Franklin Euro Liquid Reserve Fund. Wycofanie ww. UFK jest wynikiem decyzji zarządu Franklin Templeton Investment Funds o polaczeniu Franklin Euro Liquid Reserve Fund (Subfundusz przejmowany) z Franklin Euro Short-Term Money Market Fund (Subfundusz przejmujący).

Wycofanie UFK wiąże się z uruchomieniem procedury opisanej w Ogólnych warunkach ubezpieczenia i regulaminie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w tym z przeniesieniem środków zgromadzonych w wycofywanym UFK do UFK zastępczego.

Aktywa przeniesione do UFK zastępczego można w dowolnym momencie przetransferować do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ofercie Towarzystwa.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00.