Komunikat w sprawie UFK Idea Obligacji

Informujemy, że ING Bank Śląski, likwidator subfunduszu Inventum Obligacji, dokonał umorzenia 50% jednostek uczestnictwa tego subfunduszu oraz wypłaty z tego tytułu środków pieniężnych uczestnikom tego subfunduszu.

W związku z tym Aegon dokonał umorzenia 50% jednostek uczestnictwa UFK Idea Obligacji, którego aktywa były inwestowane w subfundusz Inventum Obligacji. Środki z tego umorzenia zostały przeniesione na utworzony w tym celu fundusz techniczny „UFK – Idea Obligacji w likwidacji (PLN) – rachunek techniczny jednostek umorzonych 31/08/2016„. Wartość środków na tym funduszu została obliczona na podstawie ceny jednostki opublikowanej przez likwidatora w informacji półrocznej o stanie likwidacji funduszy na dzień 8 lipca 2016 r., tj. 131,80 zł.

Klienci Aegon mogą dokonać transferu z funduszu technicznego do innego, dostępnego dla nich ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub zlecić ich wypłatę na wskazany rachunek bankowy. Klientom, którzy oczekują na wypłatę środków z UFK Idea Obligacji, pieniądze zostaną przekazane na wskazane przez nich rachunki bankowe.

Jednocześnie wyjaśniamy, że częściowe umorzenie jednostek uczestnictwa subfunduszu Inventum Obligacji nie oznacza zakończenia procesu likwidacji tego subfunduszu. Zgodnie z informacją likwidatora z dnia 14 grudnia 2015 roku, przewidywana data zakończenia tego procesu to 8 stycznia 2017 roku. Bieżące informacje o kolejnych etapach procesu likwidacji dostępne będą na stronie likwidatora www.klienci-inventum.pl oraz na naszej stronie.