Likwidacja funduszu inwestycyjnego Fidelity Funds – Global Real Asset Securities Fund

Ważne: Informacja dotyczy wyłącznie umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Aegon TU na Życie S.A., z dniem 12 maja 2016 roku z oferty Towarzystwa zostaną wycofane następujące ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK):

1. UFK – Fidelity Global Real Asset Securities (EUR-hedged),
2. UFK – Fidelity Global Real Asset Securities (PLN-hedged),
3. UFK – Fidelity Global Real Asset Securities (USD),

których aktywa są w 100% inwestowane w tytuły uczestnictwa funduszu Fidelity Funds – Global Real Asset Securities Fund.

Wycofanie ww. UFK jest wynikiem decyzji Zarządu Fidelity Funds o przejęciu funduszu inwestycyjnego Fidelity Funds – Global Real Asset Securities Fund przez inny fundusz inwestycyjny.

Z uwagi na powyższe, od dnia 22 marca 2016 roku nie będą przyjmowane nowe zlecenia obejmujące nabycie jednostek uczestnictwa ww. UFK, tj. transferu środków oraz zlecenia zmiany alokacji składki do tych funduszy.

Natomiast jeśli posiadają Państwo środki w wycofywanych UFK, prosimy o złożenie zlecenia transferu do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego do 5 maja 2016 r. Jeżeli nie dokonają Państwo transferu w podanym terminie, środki zgromadzone w wycofywanych UFK zostaną automatycznie przeniesione przez Towarzystwo do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN), odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów Funduszy mających zastosowanie do zawartej przez Państwa umowy ubezpieczenia.

Ponadto jeżeli wycofywane UFK są uwzględnione w aktualnie obowiązującej alokacji Państwa składki, prosimy o dokonanie zmiany alokacji do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do 5 maja 2016 r. Po tym terminie Towarzystwo dokona automatycznej zmiany alokacji składki do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN), odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów Funduszy mających zastosowanie do zawartej przez Państwa umowy ubezpieczenia.
Przeniesione aktywa lub składki alokowane do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) przez Aegon TU na Życie S.A. mogą Państwo w dowolnym momencie przetransferować lub alokować do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ofercie Towarzystwa.

Zlecenia Transferu oraz zmiany Alokacji Składki można złożyć osobiście w oddziale Banku Handlowego lub za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek” dostępnej na stronie www.aegon.pl.


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z oddziałem banku lub CitiPhone pod numerem 801 32 24 84 lub 22 692 24 84.