Likwidacja funduszy: NN Selektywny oraz Schroder AS Gold and Precious Metals

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., z dniem 24 czerwca 2016 r. zostaną wycofane z oferty następujące ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK):
1. UFK – NN Selektywny (PLN),
2. UFK – Schroder Gold and Precious Metals (USD),
3. UFK – Schroder Gold and Precious Metals (EUR-hedged),

których aktywa są w 100% inwestowane odpowiednio w jednostki uczestnictwa funduszu NN Selektywny oraz tytuły uczestnictwa Schroder AS Gold and Precious Metals.

Wycofanie ww. UFK jest wynikiem decyzji zarządów NN Investment Partners TFI S.A. oraz Schroder Alternative Solutions.

Z uwagi na powyższe, od dnia 6 czerwca 2016 roku nie będą przyjmowane nowe zlecenia obejmujące nabycie jednostek uczestnictwa ww. UFK, tj. transferu środków oraz zlecenia zmiany alokacji składki do tych funduszy.

Natomiast jeśli posiadają Państwo środki w wycofywanych UFK, prosimy o złożenie zlecenia transferu do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego do 16 czerwca 2016 r. Jeżeli nie dokonają Państwo transferu w podanym terminie, środki zgromadzone w wycofywanych UFK zostaną automatycznie przeniesione przez Towarzystwo do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) lub do UFK Zastępczego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów Funduszy mających zastosowanie do zawartej przez Państwa umowy ubezpieczenia.

Ponadto jeżeli wycofywane UFK są uwzględnione w aktualnie obowiązującej alokacji Państwa składki, prosimy o dokonanie zmiany alokacji do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do 16 czerwca 2016 r. Po tym terminie Towarzystwo dokona automatycznej zmiany alokacji składki do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) lub UFK Zastępczego odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów Funduszy mających zastosowanie do zawartej przez Państwa umowy ubezpieczenia.

Przeniesione aktywa mogą Państwo w dowolnym momencie przetransferować do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ofercie Towarzystwa.
Zlecenia Transferu oraz zmiany Alokacji Składki można złożyć osobiście lub za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek” dostępnej na stronie http://twojrachunek.pl .


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00