Ograniczenie w nabywaniu Jednostek Uczestnictwa UFK Credit Suisse

Z przyczyn niezależnych od Aegon TU na Życie S.A. z dniem 01.03.2016 r. zostaną ograniczone możliwości nabywania tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Credit Suisse, w które inwestowane są środki następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:

  1. UFK – Credit Suisse Equity Global Value Equity Fund (CHF)
  2. UFK – Credit Suisse Money Market Sfr (CHF)
  3. UFK – Credit Suisse SICAV One Equity Global Security (CHF)
  4. UFK – Credit Suisse Bond High Yield (USD)

W związku z tym, od dnia 26.02.2016 r. do wymienionych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nie będą przyjmowane wpłaty. Oznacza to, że nie będzie można do nich alokować składki ani dokonywać transferu środków.

Spowoduje to również konieczność zmiany sposobu alokowania składki, jeśli dotychczas ustanowiona alokacja uwzględniała wyżej wymienione UFK. Dyspozycję zmiany alokacji składki można złożyć korzystając z aplikacji internetowej „Twój Rachunek” dostępnej poprzez stronę www.aegon.pl lub przesyłając do siedziby Towarzystwa wypełniony formularz Zlecenia alokacji składki/transferu środków. W razie nieotrzymania dyspozycji zmiany do dnia 25.02.2016 r. (w przypadku zleceń na formularzu Zlecenia alokacji składki/transferu środków do 24.02.2016 r.), Towarzystwo dokona zmiany alokacji składki albo jej części do Funduszu/UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego. Zmiana alokacji składki nie będzie zaliczona do limitu bezpłatnych zmian alokacji określonego w załączniku do umowy ubezpieczenia.

Z uwagi na fakt, iż UFK – Credit Suisse Money Market Sfr (CHF) jest również Funduszem/UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego dla środków zgromadzonych w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nominowanych w CHF, Zarząd Aegon TU na Życie S.A. wyznaczył w jego miejsce UFK – BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF-hedged), który będzie dostępny w ofercie od dnia 12.02.2016 r.

Przepraszamy za ewentualne niedogodności i utrudnienia, wynikające z przeprowadzonej zmiany.