Przyjęcie wartości jednostek UFK Idea

Zawiadamiamy, że 11 stycznia 2016 roku, ING Bank Śląski S.A. jako likwidator funduszy Inventum Premium SFIO oraz Inventum Parasol FIO opublikował Informację półroczną o stanie likwidacji ww. funduszy oraz wartości aktywów netto na dzień 8 stycznia 2016 roku, dla poszczególnych jednostek uczestnictwa likwidowanych funduszy.

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. informuje, że przyjmuje wartości jednostek z 8 stycznia 2016 roku opublikowane w Informacji półrocznej o stanie likwidacji Inventum Premium SFIO oraz Inventum Parasol FIO, do wyceny wartości aktywów Klientów, którzy ulokowali swoje środki w:

UFK – Idea Premium (PLN),
UFK – Idea Obligacji (PLN),
UFK – Idea Stabilnego Wzrostu (PLN),
UFK – Idea Akcji (PLN),
UFK – Idea Surowce Plus (PLN),
a które to UFK w 100% lokowały aktywa odpowiednio w Inventum Premium SFIO oraz Inventum Parasol FIO.

Przyjęta wycena nie jest ostateczna i ma charakter informacyjny, dostosowany do aktualnie podanych do publicznej wiadomości wycen wartości aktywów likwidowanych funduszy oraz może ulegać dalszym zmianom w trakcie procesu likwidacji. Zgodnie z ogłoszeniem likwidatora przewidywaną datą zakończenia likwidacji jest 8 stycznia 2017 roku. Do czasu zakończenia postępowania likwidacyjnego nie jest możliwe przeprowadzenie jakichkolwiek transakcji związanych z UFK – Idea Premium (PLN), UFK – Idea Obligacji (PLN), UFK – Idea Stabilnego Wzrostu (PLN), UFK – Idea Akcji (PLN), UFK – Idea Surowce Plus (PLN).

Bieżące informacje o kolejnych etapach procesu likwidacji dostępne są na stronie likwidatora www.klienci-inventum.pl oraz na naszej stronie.