Realizacja decyzji Prezesa UOKiK nr RBG -14/2015

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w celu realizacji decyzji Prezesa UOKiK nr RBG -14/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w zakresie umów, które wiążą Aegon TU na Życie S.A. na dzień uprawomocnienia się ww. decyzji, tj. na dzień 31 stycznia 2016 roku zawartych na podstawie wzorców umów objętych tą decyzją (wymienionych tutaj), zobowiązało się podjąć niezbędne działania wobec swoich klientów w celu polepszenia warunków obowiązujących umów ubezpieczenia na życie z UFK poprzez obniżenie wysokości Opłaty za dystrybucję i wystawienie polisy (w części procentowej) oraz Opłaty warunkowej.

Treść wspomnianej decyzji Prezesa UOKiK jest dostępna na stronie internetowej UOKiK: http://uokik.gov.pl/decyzje.

I tak, w razie
a) rozwiązania umowy wskutek jej wypowiedzenia przez konsumenta (ubezpieczającego)
albo
b) wygaśnięcia umowy wskutek nieopłacenia kolejnych składek regularnych albo wskutek dokonania całkowitego wykupu,

– przed upływem terminu, po którym konsument (ubezpieczający) nabywa prawo do uzyskania premii, Aegon wypłaci konsumentowi (ubezpieczającemu), ponad kwotę należną zgodnie z dotychczasową treścią umowy, kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy:
(i) kwotą Opłaty za dystrybucję i wystawienie polisy (w części procentowej), albo Opłaty warunkowej, pobranej zgodnie z pierwotną treścią umowy
a
(ii) nową, obniżoną wartością tej opłaty wynoszącą odpowiednio: 28% zapłaconej składki pierwszorocznej – w razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy w pierwszym roku jej obowiązywania, albo 56% zapłaconej składki pierwszorocznej – w pozostałych przypadkach
– chyba że umowa ubezpieczenia przewiduje rozwiązanie korzystniejsze dla konsumenta.

Aegon TU na Życie S.A. złoży każdemu z Konsumentów objętych zobowiązaniem ofertę podpisania aneksu polepszającego warunki umowy, zgodnie z powyższymi zasadami.

W razie pytań prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem telefonu 801 300 900 (koszt jak za połączenie lokalne) lub +48 32 592 10 00 (dla połączeń z zagranicy) w dni powszednie w godz. 8.00-20.00. Dodatkowe informacje są również dostępne na naszej stronie internetowej www.aegon.pl.