Komunikat w sprawie porozumienia z UOKiK dotyczącego Klientów powyżej 65. roku życia

Szanowni Klienci,

informujemy, że w dniu 20 grudnia 2016 r. Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. zawarło z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów porozumienie, na mocy którego zobowiązało się do zaproponowania Klientom posiadającym ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną, zmianę warunków umów w zakresie opłaty likwidacyjnej, opłaty za dystrybucję i za wystawienie polisy lub opłaty warunkowej.

Dodatkowo, kontynuując działania dążące do dostosowania się do standardów przyjętych przez wszystkie firmy ubezpieczeniowe, Towarzystwo zobowiązało się do zwrotu różnicy pomiędzy potrąconą opłatą, a wysokością opłaty, jaka byłaby ustalona zgodnie z porozumieniem zawartym z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tym konsumentom, którzy zawarli umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną po 1 stycznia 2008 roku i w momencie zawierania umowy mieli ukończone 61 lat, a w momencie rozwiązania umowy, ustania ochrony ubezpieczeniowej lub wystąpienia z umowy ubezpieczenia ukończyli 65. rok życia.

Aby otrzymać zwrot różnicy, Klienci spełniający powyższe warunki powinni w terminie od 1 stycznia 2017 roku do 1 stycznia 2020 roku wystąpić do Aegon z pisemnym żądaniem zwrotu pobranej opłaty likwidacyjnej albo opłaty za dystrybucję i za wystawienie polisy albo opłaty warunkowej. Można to zrobić wypełniając załączony wniosek i wysyłając go na adres Towarzystwa lub też składając go osobiście w siedzibie Towarzystwa.

Pragniemy przy tym wskazać, że ani złożenie wniosku o zwrot różnicy, ani też zwrot środków przez Towarzystwo nie zamyka drogi do dochodzenia na drodze cywilnoprawnej roszczeń przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa z tytułu umowy ubezpieczenia, w tym dochodzenia dalej idących roszczeń dotyczących opłaty likwidacyjnej, opłaty za dystrybucję i za wystawienie polisy lub opłaty warunkowej.

W razie pytań prosimy o kontakt z Centrum Relacji z Klientami pod numerem telefonu 801 300 900 (koszt jak za połączenie lokalne) lub +48 22 592 10 00 (dla połączeń z zagranicy) w dni powszednie w godz. 8.00-20.00.