Aegon PTE przejmuje zarządzanie Nordea OFE

Informujemy, że 1 września 2017 roku Aegon PTE S.A. przejęło zarządzanie funduszem Nordea OFE. Proces łączenia funduszy potrwa do 17 listopada br.

Po tym dniu członkowie Nordea OFE staną się członkami Aegon OFE, aktywa Nordea OFE zostaną w całości przeniesione do Aegon OFE, zaś jednostki rozrachunkowe przejmowanego funduszu zostaną przeliczone na jednostki funduszu przejmującego.

Członkowie Nordea OFE nie będą musieli dokonywać żadnych formalności w związku z przejęciem zarządzania, nie wpłynie też ono też na wartość zgromadzonych przez nich środków. Zmianie nie ulegnie również wysokość pobieranych opłat od składek, natomiast korzyścią dla członków połączonych funduszy będzie obniżenie opłaty za zarządzanie aktywami wynikające z ich wyższej łącznej wartości.

Ponadto połączenie funduszy oznacza znaczące wzmocnienie pozycji Aegon PTE S.A. na polskim rynku emerytalnym. Przy uwzględnieniu obecnej liczby członków obu funduszy, fundusz powstały z ich połączenia będzie czwartym OFE na rynku, zarówno pod względem liczby członków, jak i wartości aktywów. Oznacza to wzrost możliwości inwestycyjnych funduszu, w szczególności możliwość dokonywania inwestycji o większej skali przy mniejszym poziomie ryzyka.

Połączenie umożliwiło również wzmocnienie osobowe zespołu inwestycyjnego Aegon PTE S.A. oraz przyszłą wymianę doświadczeń i wiedzy zespołów inwestycyjnych z obu towarzystw.