Aegon PTE ma zgodę na przejęcie zarządzania Nordea OFE

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 1 sierpnia 2017 roku wydała zezwolenie na przejęcie zarządzania Nordea OFE przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Wcześniej, we wrześniu ubiegłego roku, zgodę na przejęcie wyraził już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Proces przejęcia zarządzania funduszem Nordea OFE rozpocznie się 1 września i potrwa do 17 listopada br. Po tym dniu członkowie Nordea OFE staną się członkami Aegon OFE, aktywa Nordea OFE zostaną w całości przeniesione do Aegon OFE, zaś jednostki rozrachunkowe przejmowanego funduszu zostaną przeliczone na jednostki funduszu przejmującego. Członkowie Nordea OFE nie będą musieli dokonywać żadnych formalności w związku z przejęciem zarządzania, nie wpłynie też ono też na wartość zgromadzonych przez nich środków. Zmianie nie ulegnie również wysokość pobieranych opłat od składek, natomiast korzyścią dla członków połączonych funduszy będzie obniżenie opłaty za zarządzanie aktywami wynikające z ich wyższej łącznej wartości.

Połączenie funduszy oznacza znaczące wzmocnienie pozycji Aegon PTE na polskim rynku emerytalnym. Na koniec czerwca 2017 roku Aegon OFE liczyło 889 tys. członków i zarządzało aktywami netto o wartości 6,99 mld zł, a Nordea OFE miało 979 tys. członków i aktywa netto o wartości 8,14 mld zł. Przy uwzględnieniu obecnej liczby członków obu funduszy, fundusz powstały z ich połączenia będzie czwartym OFE na rynku, zarówno pod względem liczby członków, jak i wartości aktywów. Oznacza to wzrost możliwości inwestycyjnych funduszu, w szczególności możliwość dokonywania inwestycji o większej skali przy mniejszym poziomie ryzyka. Połączenie umożliwi również wzmocnienie zespołu inwestycyjnego oraz wymianę doświadczeń i wiedzy zespołów inwestycyjnych z obu towarzystw.

Szczegółowe informacje na temat procesu przejęcia i połączenia obu funduszy będą od momentu przejęcia zarządzania, czyli od 1 września br., dostępne na stronie: aegon.pl/NordeaOFE.