Informacja o wycofaniu z oferty UFK Credit Suisse Bond High Yield (USD)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od AEGON Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z dniem 30 stycznia 2018 r. z oferty Towarzystwa zostanie wycofany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy UFK Credit Suisse Bond High Yield (USD) (zwany dalej UFK), którego aktywa w 100% są inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund.

Likwidacja wskazanego UFK jest wynikiem decyzji Zarządu Credit Suisse Fund Management S.A., spółki zarządzającej funduszem Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund o likwidacji funduszu.

Informujemy jednocześnie, że likwidacja UFK wiąże się z uruchomieniem procedury opisanej w ogólnych warunkach ubezpieczenia i regulaminach funduszy, w tym z przeniesieniem środków zgromadzonych w likwidowanym UFK do funduszu o niskim poziomie ryzyka, właściwego dla Państwa umowy.

Aktywa przeniesione do funduszu o niskim poziomie ryzyka mogą Państwo w dowolnym momencie przetransferować do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ofercie Towarzystwa. Zlecenia Transferu oraz zmiany Alokacji Składki można złożyć osobiście lub za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek” dostępnej na stronie https://twojrachunek.pl.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00