Informacja o wycofaniu z oferty UFK – JPMorgan Highbridge US STEEP (USD)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z dniem 28 września 2018 r. z oferty Towarzystwa został wycofany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy UFK – JPMorgan Highbridge US STEEP (USD) (zwany dalej UFK), którego aktywa w 100% są inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego JPMorgan Funds – Highbridge US STEEP Fund.

Likwidacja wskazanego UFK jest wynikiem decyzji Zarządu JPMorgan Funds, spółki zarządzającej funduszem JPMorgan Funds – Highbridge US STEEP Fund o likwidacji funduszu.

Informujemy jednocześnie, że likwidacja UFK wiąże się z uruchomieniem procedury opisanej w ogólnych warunkach ubezpieczenia i regulaminach funduszy, w tym z przeniesieniem środków zgromadzonych w likwidowanym UFK do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN), odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów Funduszy mających zastosowanie do zawartej przez Państwa umowy ubezpieczenia.

Aktywa przeniesione do funduszu o niskim poziomie ryzyka mogą Państwo w dowolnym momencie przetransferować do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ofercie Towarzystwa. Zlecenia Transferu oraz zmiany Alokacji Składki można złożyć osobiście lub za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek” dostępnej na stronie https://twojrachunek.pl .

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami:

801 300 900 lub +48 22 592 10 00