Komunikat w sprawie UFK Idea Obligacji oraz UFK Idea Stabilnego Wzrostu

Informujemy, że ING Bank Śląski, likwidator subfunduszy Inventum Obligacji oraz Inventum Stabilnego Wzrostu, dokonał umorzenia odpowiednio 19% oraz 30% jednostek uczestnictwa tych subfunduszy oraz wypłaty z tego tytułu środków pieniężnych uczestnikom tych subfunduszy.

W związku z tym Aegon dokonał:

  • umorzenia 19% jednostek uczestnictwa UFK – Idea Obligacji (PLN), którego aktywa były inwestowane w subfundusz Inventum Obligacji. Środki z tego umorzenia zostały przeniesione na utworzony w tym celu fundusz techniczny „UFK – Idea Obligacji w likwidacji (PLN) – rachunek techniczny jednostek umorzonych 13/03/2018″. Wartość środków na tym funduszu została obliczona na podstawie ceny jednostki opublikowanej przez likwidatora w informacji półrocznej o stanie likwidacji funduszy na dzień 8 stycznia 2018 r., tj. 61,65 zł.
  • umorzenia 30% jednostek uczestnictwa UFK – Idea Stabilnego Wzrostu (PLN), którego aktywa były inwestowane w subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu. Środki z tego umorzenia zostały przeniesione na utworzony w tym celu fundusz techniczny „UFK – Idea Stabilnego Wzrostu w likwidacji (PLN) – rachunek techniczny jednostek umorzonych 13/03/2018″. Wartość środków na tym funduszu została obliczona na podstawie ceny jednostki opublikowanej przez likwidatora w informacji półrocznej o stanie likwidacji funduszy na dzień 8 stycznia 2018 r., tj. 19,24 zł.

Klienci Aegon mogą dokonać transferu z funduszy technicznych do innego, dostępnego dla nich ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub zlecić ich wypłatę na wskazany rachunek bankowy. Klientom, którzy oczekują na wypłatę środków z UFK – Idea Obligacji (PLN) oraz UFK – Idea Stabilnego Wzrostu (PLN), pieniądze zostaną przekazane na wskazane przez nich rachunki bankowe.

Jednocześnie wyjaśniamy, że częściowe umorzenie jednostek uczestnictwa subfunduszy Inventum Obligacji oraz Inventum Stabilnego Wzrostu nie oznacza zakończenia procesu likwidacji tego subfunduszu. Zgodnie z informacją likwidatora z dnia 19 grudnia 2016 roku, przewidywana data zakończenia tego procesu to 8 stycznia 2019 roku. Bieżące informacje o kolejnych etapach procesu likwidacji dostępne będą na stronie likwidatora www.klienci-inventum.pl oraz na naszej stronie.