Zmiana dostępnych UFK w ofercie Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

Informujemy, że w wyniku okresowego przeglądu dostępnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) w ofercie Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Zarząd podjął decyzję o zmianach, w wyniku których z dniem 21 grudnia 2018 r. zostanie wycofanych łącznie 7 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nominowanych w PLN, USD i EUR.

Lista wycofywanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych obejmuje:

Nazwa UFK Kod UFK
UFK – Investor Ameryka Łacińska (PLN) INV259PLN
UFK – Noble Africa and Frontier (PLN) NOB257PLN
UFK – HSBC Global Emerging Markets Bond (USD) HSB307USD
UFK – Man GLG European Equity Alternative (EUR) GLG305EUR
UFK – Man GLG European Equity Alternative (USD) GLG306USD
UFK – Rockbridge Obligacji (PLN) ROC210PLN
UFK – Rockbridge Rynków Surowcowych (PLN) ROC297PLN

Z uwagi na powyższe, od dnia 12 września 2018 r. nie będą przyjmowane nowe zlecenia obejmujące nabycie jednostek uczestnictwa wycofywanych UFK, tj. transferu środków oraz zlecenia zmiany alokacji składki do tych UFK.
W razie posiadania środków w wycofywanych UFK należy złożyć zlecenie transferu do innego UFK do dnia 16 grudnia 2018 r. Po tym dniu środki zgromadzone w wycofywanych UFK zostaną przeniesione do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo UFK – Aegon Gwarantowany (PLN), odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia stosowanych w zawartej umowie ubezpieczenia. Każdy Klient może sprawdzić aktualną listę UFK dostępnych w ramach posiadanych umów ubezpieczenia po zalogowaniu na koncie w aplikacji Twój Rachunek dostępnej na stronie www.aegon.pl.

Jeżeli wycofywane UFK uwzględnione zostały również w alokacji składki, należy dokonać zmiany alokacji do dnia 16 grudnia 2018 r. Po tym dniu Towarzystwo dokona automatycznej zmiany alokacji składki do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo UFK – Aegon Gwarantowany (PLN), odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia stosowanych w zawartej umowie ubezpieczenia.
Przeniesione środki lub składki alokowane do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) przez Aegon TU na Życie S.A. mogą Państwo w dowolnym momencie przetransferować lub alokować do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ofercie Towarzystwa.
Zlecenie transferu oraz zmiany alokacji składki można złożyć za pośrednictwem aplikacji internetowej Twój Rachunek lub przesyłając na adres korespondencyjny Towarzystwa wypełniony formularz Zlecenie Alokacji Składki/Transferu środków. Formularz jest dostępny na stronie www.aegon.pl w zakładce Strefa Klienta/ Inwestycje/Formularze.