Aegon w ewidencji PPK

Aegon PTE zostało zarejestrowane w ewidencji PPK. Tym samym zostało podmiotem uprawnionym do oferowania Pracowniczych Planów Kapitałowych i podpisywania z pracodawcami umów o zarządzanie i prowadzenie PPK.

Zgodnie z Ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych, w ewidencji PPK mogą zostać umieszczone wybrane podmioty działające na rynku kapitałowym: powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), pracownicze towarzystwa emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zakłady ubezpieczeń na życie, które spełniają odpowiednie kryteria, w tym w szczególności: mają odpowiednie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami, posiadają kapitał własny w wysokości co najmniej 25 mln zł oraz utworzą odpowiednią liczbę funduszy zdefiniowanej daty. Aegon PTE zarejestrowało fundusze zdefiniowanej daty pod koniec lutego br., a na początku kwietnia złożyło do Polskiego Funduszu Rozwoju wniosek o wpis do ewidencji PPK, który właśnie został pozytywnie rozpatrzony. Oznacza to, że Aegon PTE jest jedną z pierwszych instytucji finansowych, która ma prawo oferować PPK pracodawcom.

Aegon ma dziś silną pozycję na polskim rynku emerytalnym. Zarządzany przez grupę otwarty fundusz emerytalny działa od 20 lat, obsługując dziś ponad 1,8 miliona klientów. Pracownicze Plany Kapitałowe będą więc naturalnym uzupełnieniem oferty rozwiązań emerytalnych firmy.

Pracownicze Plany Kapitałowe są nowym programem długoterminowego oszczędzania, w którym środki gromadzone są z myślą o momencie przejścia na emeryturę. Do programu może przystąpić każda zatrudniona osoba, która podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Oszczędności w ramach PPK tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Taka forma jest zbieżna ze strategią i z celami biznesowymi Aegon. Korporacyjne plany emerytalne są od wielu lat domeną grupy, która ma duże doświadczenie w zarządzaniu nimi w innych krajach.

Program Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie wdrażany stopniowo, a każdy pracodawca jest zobowiązany do objęcia nim wszystkich pracowników w wieku od 18 do 54 lat, którym odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne. Pierwsze firmy, zatrudniające powyżej 250 pracowników, zaczną się stosować do Ustawy o PPK od 1 lipca 2019 r. Mniejsi pracodawcy, zatrudniający co najmniej 50 osób, mają czas do 1 stycznia 2020 r. Obowiązkiem utworzenia PPK od 1 lipca 2020 r. zostaną objęte firmy zatrudniające powyżej 20 pracowników, a w ostatniej kolejności, bo od 1 stycznia 2021 r. do ustawy zaczną się stosować jednostki sektora finansów publicznych oraz pozostali pracodawcy.

Aegon jest jedną z czołowych na świecie firm oferujących ubezpieczenia na życie, programy emerytalne i usługi z zakresu zarządzania aktywami. Grupa działa w ponad 20 krajach, w tym w Polsce. Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne zarządza Aegon OFE, który jest czwartym otwartym funduszem emerytalnym na rynku, zarówno pod względem wartości aktywów jak i liczby członków funduszu. Na koniec 2018 roku Aegon OFE zarządzało aktywami wartości 13,6 mld złotych.