Informacje o zmianie Regulaminu do umowy PPK

Informacja o zmianie Regulaminu do umowy o zarządzanie PPK przez Fundusze reprezentowane przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Regulamin”) została przygotowana na podstawie art. 22 Regulaminu.
Informacja o zmianie Regulaminu do umowy o prowadzenie PPK przez Fundusze reprezentowane przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Regulamin”) została przygotowana na podstawie art. 27 Regulaminu.

Zmiany Regulaminu wynikają z konieczności dostosowania jego treści do znowelizowanej ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych („ustawa o PPK”), zmienionych interpretacji przepisów ustawy o PPK przez organy państwowe oraz kształtującej się praktyki rynkowej.

Informacje o zmianie Regulaminu >>>