Zapytanie ofertowe na badania sprawozdań finansowych w TUnŻ

Szanowni Państwo,

działając w imieniu i na rzecz Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5 – Zarząd Towarzystwa zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych:

  • łącznego, rocznego sprawozdania finansowego,
  • badanie pakietu konsolidacyjnego, sporządzanego zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w grupie Aegon, dla potrzeb konsolidacji tej grupy,
  • sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej („sprawozdanie SFCR”) Spółki.

 Pełna treść zamówienia