Zmiana nazw ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

W wyniku zmiany nazw funduszy inwestycyjnych, do których są lokowane aktywa poniższych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, z dniem 11 lutego 2019 r. zmianie ulegają nazwy następujących UFK:

Dotychczasowa nazwa UFK Nowa nazwa UFK Kod UFK
UFK – NN Gotówkowy (PLN) UFK – NN Oszczędnościowy (PLN) NN026PLN
UFK – UniKorona Pieniężny (PLN) UFK – UniKorona Dochodowy (PLN) UNI027PLN
UFK – Investor Płynna Lokata (PLN) UFK – Investor Oszczędnościowy (PLN) INV033PLN
UFK – UniWIBID Plus (PLN) UFK – UniProfit Plus (PLN) UNI157PLN
UFK – Noble Pieniężny (PLN) UFK – Noble Oszczędnościowy (PLN) NOB164PLN
UFK – Skarbiec Depozytowy (PLN) UFK – Skarbiec Dłużny Uniwersalny (PLN) SKA287PLN
UFK – UniEURIBOR (EUR) UFK – UniEuro (EUR) UNI313EUR
UFK – Open Finance Pieniężny (PLN) UFK – Open Finance Oszczędnościowy (PLN) OPN314PLN
UFK – Allianz Lokacyjny (PLN) UFK – Allianz Konserwatywny (PLN) ALL323PLN
UFK – Aviva Depozytowy Plus (PLN) UFK – Aviva Investors Niskiego Ryzyka (PLN) AVI409PLN
UFK – PKO Skarbowy (PLN) UFK – PKO Obligacji Skarbowych (PLN) PKO312PLN
UFK – Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund (USD) UFK – Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market (USD) FTI422USD
UFK – Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (PLN) UFK – Allianz Trezor (PLN) ALZ433PLN
UFK – Quercus Selektywny (PLN) UFK – Quercus Global Balanced (PLN) QUE215PLN

Zmiana nazw funduszy inwestycyjnym jest wynikiem implementacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie funduszy rynku pieniężnego, w ramach którego zakazano używania nazwy „Fundusz Rynku Pieniężnego” lub innych określeń sugerujących, że fundusz ma cechy takiego funduszu. W związku z powyższym UFK z dotychczasowej kategorii funduszy gotówkowych i pieniężnych, zmieniają kategorię na Obligacyjne lub Obligacyjne korporacyjne.

Zmiana nazwy funduszu Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit wiąże się ze zmianą polityki inwestycyjnej funduszu, który po zmianie inwestuje swoje aktywa głównie w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz inne instrumenty dłużne zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez inne podmioty o najwyższej wiarygodności. Uprzejmie informujemy, że jeżeli posiadają Państwo środki ulokowane w UFK – Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (PLN) zawsze, w szczególności jeśli nie odpowiada Państwu zmiana polityki inwestycyjnej funduszu, mogą Państwo przenieść środki do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, dostępnego w ramach Państwa produktu.

Zmiana nazwy funduszu Quercus Selektywny wiąże się ze zmianą strategii inwestycyjnej funduszu, głównie poprzez rozszerzenie zakresu inwestycji na globalny. Uprzejmie informujemy, że jeżeli posiadają Państwo środki ulokowane w UFK – Quercus Selektywny (PLN) zawsze, w szczególności jeśli nie odpowiada Państwu zmiana strategii inwestycyjnej funduszu, mogą Państwo przenieść środki do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, dostępnego w ramach Państwa produktu.