Komunikat w sprawie UFK Idea Obligacji

Informujemy, że ING Bank Śląski, likwidator subfunduszu Inventum Obligacji, dokonał umorzenia 25% jednostek uczestnictwa tego subfunduszu oraz wypłaty z tego tytułu środków pieniężnych jego uczestnikom.

W związku z tym Aegon dokonał umorzenia 25% jednostek uczestnictwa UFK – Idea Obligacji (PLN), którego aktywa były inwestowane w subfundusz Inventum Obligacji. Środki z tego umorzenia zostały przeniesione na utworzony w tym celu fundusz techniczny UFK – Idea Obligacji w likwidacji (PLN) – rachunek techniczny jednostek umorzonych 15/05/2020. Wartość środków na tym funduszu została obliczona na podstawie ceny jednostki opublikowanej przez likwidatora w informacji półrocznej o stanie likwidacji funduszy na dzień 8 stycznia 2020 r., tj. 63,82 zł.
Klienci Aegon mogą dokonać transferu z funduszu technicznego do innego dostępnego dla nich ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub zlecić ich wypłatę na wskazany rachunek bankowy. Klientom, którzy oczekują na wypłatę środków z UFK – Idea Obligacji (PLN), pieniądze zostaną przekazane na wskazane przez nich rachunki bankowe.

Jednocześnie wyjaśniamy, że częściowe umorzenie jednostek uczestnictwa subfunduszu Inventum Obligacji nie oznacza zakończenia procesu likwidacji tego subfunduszu. Zgodnie z informacją likwidatora z dnia 13 grudnia 2019 roku, przewidywana data zakończenia tego procesu to 8 stycznia 2021 roku. Bieżące informacje o kolejnych etapach procesu likwidacji dostępne będą na stronie likwidatora www.klienci-inventum.pl oraz na naszej stronie.