Komunikat w sprawie uzupełnienia Prospektu Informacyjnego Aegon OFE 2020

Zarząd Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Towarzystwo”) informuje, że w Prospekcie Informacyjnym Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej „Fundusz”) za rok 2019, sporządzonym w dniu 13 maja 2020 r. (dalej „Prospekt”), nie podano poniższych informacji, wymaganych na podstawie § 4 pkt 4 lit. b) i c) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (dalej „Rozporządzenie”).

Mając powyższe na uwadze Towarzystwo, za pośrednictwem niniejszego komunikatu, uzupełnia Prospekt o następujące informacje wymagane na podstawie przepisów Rozporządzenia:

„Wartość jednostki rozrachunkowej Funduszu w ostatnim dniu wyceny 1999 r. wyniosła 12,05 zł.
Stopa zwrotu Funduszu wg. stanu na dzień 31.12.2019 r., za okres 240 miesięcy wyniosła 225,81%.”