Likwidacja Funduszu Franklin Select U.S. Equity

Informujemy, że 13 listopada 2020 r. z oferty Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. został wycofany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy UFK – Franklin Select U.S. Equity (USD), którego aktywa w 100% są inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Franklin Select U.S. Equity Fund. Likwidacja wskazanego UFK jest wynikiem decyzji Zarządu Franklin Templeton Investment Funds, spółki zarządzającej funduszem Franklin Select U.S. Equity Fund i była niezależna od Towarzystwa.

Środki zgromadzone w likwidowanym UFK zostały przeniesione do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego lub do UFK Zastępczego – odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów Funduszy mających zastosowanie do zawartej umowy ubezpieczenia.

Aktywa przeniesione do wyżej wymienionych funduszy można w dowolnym momencie przetransferować do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ofercie Towarzystwa. Zlecenia transferu oraz zmiany alokacji składki można dokonać za pośrednictwem aplikacji internetowej Twój Rachunek lub za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie aegon.pl.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Możliwy jest też kontakt mailowy pod adresem: kontakt@aegon.pl.