Ogłoszenie o zmianie statutów Aegon PPK Dobrowolnych Funduszy Emerytalnych

Na podstawie § 24 ust. 4 statutu Aegon PPK Dobrowolnych Funduszy Emerytalnych („Fundusz”), Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Towarzystwo”) informuje, iż w następstwie Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa z dnia 13 oraz 16 października 2020 r., następuje zmiana statutu Funduszy w taki sposób, że:

1) § 2 pkt 9 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„9) Fundusz – Aegon PPK Dobrowolny Fundusz Emerytalny, który jest zarządzany przez Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.;”

2) § 2 pkt 31 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„31) Towarzystwo – Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., będące organem Funduszu;”

3) § 3 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
㤠3
Zarządzający Funduszem
1. Fundusz jest zarządzany i reprezentowany wobec osób trzecich przez Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa.
2. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 25.013.280,00 (dwadzieścia pięć milionów trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych i dzieli się na 2.501.328 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji serii A, B, C, D i E.
3. Akcje Towarzystwa są wyłącznie akcjami imiennymi i nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela.
4. Wszystkie akcje Towarzystwa mają jednakowe uprawnienia, a Towarzystwo nie może wydawać akcji o szczególnych uprawnieniach.
5. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 10 złotych.
6. Akcjonariuszami Towarzystwa są:
1) Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ulica Rodziny Hiszpańskich 8, Warszawa jest właścicielem 833.776 (osiemset trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji imiennych, w pełni opłaconych, serii A o numerach od 0000001 do 0833776, o łącznej wartości 8.337.760,00 (osiem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) złotych;
2) BNP Paribas Cardif Societe Anonyme z siedzibą w Paryżu, 1 boule Haussmann 75009 Paryż jest właścicielem 635.615 (sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset piętnaście) akcji imiennych, w pełni opłaconych, serii A o numerach od 0991386 do 1627000, o łącznej wartości 6.356.150,00 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych oraz 198.161 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii B o numerach od 052148 do 250308, o łącznej wartości 1.981.610,00 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziesięć) złotych;
3) Invesco Holding Company Ltd. z siedzibą w Henley-on-Thames, Perpetual Park Drive, Oxfordshire, RG9 1HH jest właścicielem 157.609 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięć) akcji imiennych, w pełni opłaconych, serii A, o numerach od 0833777 do 0991385, o łącznej wartości 1.576.090,00 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt) złotych, 52.147 (pięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści siedem) akcji imiennych, w pełni opłaconych, serii B o numerach od 00001 do 52147, o łącznej wartości 521.470,00 (pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt) złotych, 375.462 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje imienne serii C o numerach od 000001 do 375462, o łącznej wartości 3.754.620,00 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia) złotych, 129.449 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć) akcji imiennych serii D o numerach od 000001 do 129449, o łącznej wartości 1.294.490,00 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) złotych oraz 19.056 (dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii E o numerach od 00001 do 19056, o łącznej wartości 190.560,00 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) złotych;
4) Konferencja Episkopatu Polski z siedzibą w Warszawie, Skwer Ks. Kardynała Wyszyńskiego 6, Warszawa, jest właścicielem 93.865 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych, w pełni opłaconych, serii C o numerach od 375463 do 469327 o łącznej wartości 938.650,00 (dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt) złotych, 5.394 (pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne, w pełni opłacone, serii D o numerach od 129450 do 134844, o łącznej wartości 53.940,00 (pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści) złotych oraz 794 (siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne, w pełni opłacone, serii E o numerach od 19056 do 19850, o łącznej wartości 7.940,00 (siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści) złotych.”

4. § 4 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu uprawnione jest Towarzystwo, działające poprzez dwóch członków Zarządu Towarzystwa łącznie lub jednego członka Zarządu Towarzystwa łącznie z prokurentem Towarzystwa.”

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych powyższa zmiana statutu Funduszu nie wymaga zezwolenia organu nadzoru i wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
W związku z powyższym z dniem 19 października 2020 r. podmiotem zarządzającym Funduszem staje się Pocztylion-Arka PTE S.A.

Ogloszenie o zmianie statutu Aegon PPK 2025 DFE
Ogloszenie o zmianie statutu Aegon PPK 2030 DFE
Ogloszenie o zmianie statutu Aegon PPK 2035 DFE
Ogloszenie o zmianie statutu Aegon PPK 2040 DFE
Ogloszenie o zmianie statutu Aegon PPK 2045 DFE
Ogloszenie o zmianie statutu Aegon PPK 2050 DFE
Ogloszenie o zmianie statutu Aegon PPK 2055 DFE
Ogloszenie o zmianie statutu Aegon PPK 2060 DFE