Porozumienie firm Pocztylion i Aegon w sprawie przejęcia przez Pocztylion zarządzania funduszami PPK Aegon

Pocztylion-Arka PTE S.A. oraz Aegon Polska zawarły porozumienie, w ramach którego Pocztylion przejmie od Aegon PTE S.A. zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty Aegon PPK DFE. Pocztylion i Aegon rozpoczną też współpracę przy dystrybucji Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pocztylion-Arka PTE S.A. oraz Aegon PTE S.A. są dwiema z 20 instytucji finansowych oferujących prowadzenie i zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi wpisanych do Ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Obie firmy od ponad 20 lat zarządzają też otwartymi funduszami emerytalnymi, w których inwestowane są oszczędności w ramach II filaru emerytalnego.

Po przekazaniu zarządzania Pocztylion będzie zarządzać 8 własnymi funduszami zdefiniowanej daty, gromadzącymi aktywa uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz 8 funduszami przejętymi od Aegon. Po uzyskaniu odpowiednich zgód instytucji nadzoru rozpocznie również prace nad połączeniem funduszy o analogicznym poziomie ryzyka i horyzoncie inwestycyjnym. Obie firmy będą również współpracować przy oferowaniu PPK pracodawcom.

Więcej informacji dotyczących przejęcia zarządzania funduszami PPK Aegon można uzyskać pod nr infolinii Aegon PTE 801 218 218 lub infolinii Pocztylion 801 101 801.