Przyjęcie wartości jednostek UFK Idea – styczeń 2020

Zawiadamiamy, że 31 stycznia 2020 roku ING Bank Śląski S.A. jako likwidator funduszy Inventum Premium SFIO oraz Inventum Parasol FIO opublikował Informację półroczną o stanie likwidacji ww. funduszy oraz wartości aktywów netto na dzień 8 stycznia 2020 roku dla poszczególnych jednostek uczestnictwa likwidowanych funduszy.

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. informuje, że przyjmuje wartości jednostek z 8 stycznia 2020 roku opublikowane w Informacji półrocznej o stanie likwidacji Inventum Premium SFIO oraz Inventum Parasol FIO, do wyceny wartości aktywów Klientów, którzy ulokowali swoje środki w:

• UFK – Idea Premium (PLN),

• UFK – Idea Obligacji (PLN),

• UFK – Idea Stabilnego Wzrostu (PLN),

a które to UFK w 100% lokowały aktywa odpowiednio w Inventum Premium SFIO oraz Inventum Obligacji i Inventum Stabilnego Wzrostu działających w ramach Inventum Parasol FIO.

Jednocześnie wyjaśniamy, że ujemna wycena funduszu UFK – Idea Premium (PLN) oznacza, że jednostki uczestnictwa tego funduszu są w rzeczywistości warte „0″, przy czym Klienci, którzy ulokowali swoje środki w UFK – Idea Premium (PLN) nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za zobowiązania funduszu w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Przyjęta wycena nie jest ostateczna i ma charakter informacyjny, dostosowany do aktualnie podanych do publicznej wiadomości wycen wartości aktywów likwidowanych funduszy oraz może ulegać dalszym zmianom w trakcie procesu likwidacji. Zgodnie z ogłoszeniem likwidatora przewidywaną datą zakończenia likwidacji jest 8 stycznia 2021 roku. Do czasu zakończenia postępowania likwidacyjnego nie jest możliwe przeprowadzenie jakichkolwiek transakcji związanych z UFK – Idea Premium (PLN), UFK – Idea Obligacji (PLN), UFK – Idea Stabilnego Wzrostu (PLN).

Bieżące informacje o kolejnych etapach procesu likwidacji dostępne są na stronie likwidatora www.klienci-inventum.pl