Komunikat w sprawie przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego przez AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w 2021 roku

Uprzejmie informujemy, że Zarząd oraz Rada Nadzorcza Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. (dalej: „Towarzystwo”) dokonały przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r. (dalej: „Zasady Ładu Korporacyjnego”) w roku 2021.

Na podstawie dokonanego przeglądu Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła realizację Zasad Ładu Korporacyjnego przez Towarzystwo. Zgodnie z dokonaną oceną Towarzystwo stosuje wszystkie Zasady Ładu Korporacyjnego.